Term Dates

Term Dates

July 2021

09 July 2021

Summer Term Ends 2021

September 2021

13 September 2021

Autumn Term Starts 2021

20 September 2021

HE Programmes Start

December 2021

17 December 2021

Autumn Term Ends 2021

January 2022

04 January 2022

Spring Term Starts 2022

April 2022

08 April 2022

Spring Term Ends 2022

25 April 2022

Summer Term Starts 2022