College Calendar

College Calendar

May 2024

27 May 2024 - 31 May 2024

Study Week (1)

June 2024

03 June 2024

Maths Paper 2 (TBC)

06 June 2024

English Paper 2 (TBC)

10 June 2024

Maths Paper 3 (TBC)

July 2024

05 July 2024

Last Day of Term (1)

August 2024

22 August 2024

GCSE Advice Cafe (1)

23 August 2024

GCSE Advice Cafe (2)

27 August 2024

GCSE Advice Cafe (3)

28 August 2024

GCSE Advice Cafe (4)

September 2024

03 September 2024 - 06 September 2024

Induction

09 September 2024

Term one starts

20 September 2024

Graduation 2024

October 2024

09 October 2024

October Open Event 2024

28 October 2024 - 01 November 2024

Study Week (1)

November 2024

09 November 2024

November Open Event 2024

December 2024

20 December 2024 - 06 January 2025

Christmas Break

January 2025

06 January 2025

Term two starts

29 January 2025

January Open Event 2025

April 2025

05 April 2025

Taster Day 2025

11 April 2025

Term two ends

14 April 2025 - 25 April 2025

Easter break

14 April 2025 - 18 April 2025

Easter shutdown

28 April 2025

Term three starts